Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

Tel.: (52) 302-30-72

 

E-mail: spjanowiec@interia.pl

Szkolni specjaliści

PEDAGOG SZKOLNY

 

   Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci    i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.


Można wyróżnić 4 główne zakresy zadań pedagoga szkolnego:

I.

Zadania ogólno-wychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom).

II.

Profilaktyka wychowawcza:
(diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z dziećmi - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

III.

Indywidualna opieka pedagogiczna:
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV.

Pomoc materialna:
(współpraca z MGOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).

 

Ponadto:

Pedagog w naszej szkole, prowadzi w ramach terapii pedagogicznej - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 

 


  Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa,
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 • gdy potrzebują pomocy i rady,
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,
 • gdy chcą pomóc innym i nie wiedzą w jaki sposób.

 

  Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
  -  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami).

 

  Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z uczniami, realizowanie wybranych programów profilaktycznych),
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów  z agresorami, ofiarmi przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowanymi społecznie),
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 

    

PSYCHOLOG

 Zadania psychologa szkolnego: 

 1. Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu uczniów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (poradnictwo dla uczniów oraz rodziców).
 3. Psychoedukacja i psychoprofilaktyka (edukacja w zakresie zachowań ryzykownych).
 4. Wsparcie dla nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 

LOGOPEDA   

  „Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców"

                                                                                                                                                                                                                                                               /J. Śniadecki, 1805r./ 

  Dziecko nie rodzi się z umiejętnością mówienia. Uczy się jej od najbliższego otoczenia.

  Pod koniec wieku przedszkolnego następuje upodobnienie wymowy dziecka do społecznie przyjętego wzoru. Dosyć często jednak, z powodu różnorodnych przyczyn proces ten

  zostaje zahamowany bądź zaburzony. Objawia się to mniejszymi lub większymi odchyleniami w wymowie.

  Zauważając niepoprawną wymowę u dziecka nie można tego lekceważyć, gdyż mowa jest istotna dla ludzkiego funkcjonowania, porozumiewania się i współżycia społecznego.

  Praca nad korektą mowy dziecka wymaga ścisłej współpracy rodziców z logopedą i nauczycielami.

 

  Zadania logopedy:

    -  diagnozowanie rozwoju mowy dzieci,

    -  terapia zaburzeń komunikacji (w szczególności zaburzeń artykulacyjnych spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy),

    -  profilaktyka logopedyczna stymulująca rozwój mowy dzieci,

 

  Terapia logopedyczna dzieci prowadzona jest na cotygodniowych zajęciach indywidualnych lub grupowych.

  Do wad i dysfunkcji, z jakimi borykają się uczniowie naszej szkoły należą:

   -  seplenienie proste (głoski s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż są przez siebie zastępowane),

   -  seplenienie międzyzębowe (wsuwanie języka między zęby przy wymowie głosek s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż)

   -  trudności w różnicowaniu głosek stojących w tak zwanych opozycjach artykulacyjnych (często związane z nierozwiniętym w pełni słuchem fonetyczno-fonematycznym),

   -  rotacyzm ( nieprawidłowa realizacja głoski r),

   -  ubezdźwięcznianie (rak realizacji spółgłosek dźwięcznych i zastępowanie ich odpowiednikami bezdźwięcznymi),

   -  kappacyzm (zamiana głosek k na t oraz g na d).

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY - REWALIDATOR

  Terapia pedagogiczna - to świadome i celowe oddziaływanie ma podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech    osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej

 

  Celem zajęć terapii pedagogicznej jest:

  -  pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych,

  -  stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości,

  -  rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami,

     czyli integracji percepcyjno-motorycznej,

 

  Rewalidacja - jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami

  Celem zajęć rewalidacyjnych jest:

  -  wyrównywanie braków,

  -  rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie,

  -  stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze,

 

  Pracę na zajęciach dostosowuje się do indywidualnych możliwości, zdolności i potrzeb uczniów.

 

                                                       HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW SZKOLNYCH

                SPECJALISTA                                                            GODZINY PRACY

         Imię i nazwisko                  specjalisty szkolnego                                                  

 Poniedziałek      

       Wtorek        

        Środa         

 Czwartek 

         Piątek        

             Pedagog

         mgr Barbara     Maciejewska- Kapsa       

 

10.00-11.00

14.30-15.30

12.30-13.30 13.00-15.00 10.00-13.00

 

10.00-13.00     

              Pedagog

     mgr Ilona Michalak

 11.00-14.30

09.50-12.40 

08.00-12.40

-------- 

--------

              Logopeda

   mgr Hanna Burchardt

  08.00-13.40 

  08.00-09.00 

10.30-13.40

 08.00-13.40 

08.00-13.30 

08.00-09.00

10.30-13.40 

            Psycholog                        mgr Monika             Mróz-Grzybowska           

 Harmonogram zajęć zmienny. Umówienie na spotkanie

                poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym p. Barbarą Maciejewską - Kapsa